תקנון

       תקנון חברת_שוגר דדי בע"מ_(להלן "החברה")

 1. תקנון האתר הוא  הסכם משפטי מחייב בין החברה מפעילת את  Sugar Daddy (להלן "האתר") לבין הגולשים באתר.
   
 2. תנאי לגלישה באתר הוא היות הגולש בגיר בן 18 שנים. אם אינך בגיר, אתה נדרש שלא לגלוש באתר ולעזוב באופן מידי את האתר.
   
 3.  תקנון זה יחול ומחייב את הגולשים באתר בכל שימוש שייעשה על ידי הגולשים באתר (להלן: "הגולש") וזאת בין אם הגולש מעיין באתר באמצעות מחשב נייח, נייד, טלפון חכם, טאבלט, ו/או כל אמצעי מכאני, ו/או אופטי אחר מכל סוג שהוא.
   
 4. הגולשים באתר מתבקשים לעיין בתקנון. אם אינך מסכים להוראות התקנון, הנך מתבקש שלא להמשיך לגלוש באתר. גלישה באתר, מהווה הסכמה מפורשת מצד הגולש לכל הוראות התקנון.
   
 5. חל איסור מוחלט על פרסום, ו/או הצעה, ו/או שידול לשירותי זנות באתר זה. הצעה, ו/או שידול של שירותי זנות, מהווים עבירה פלילית והפרה של הוראות חוק העונשין.
   
 6. ככל ומנהלי האתר, יגלו שאחד מהגולשים מציע שירותי זנות, ו/או מפרסם שירותי זנות, ו/או משדל אחרים לספק שירותי זנות, מנהלי האתר יגישו תלונה במשטרה וינקטו בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותם נגד המפרסם, לרבות הגשת תביעות אזרחיות נגד המפרסם, על כל המשתמע מכך, זאת בנוסף להסרה מיידית של התכנים ושל פרופיל הגולש מהאתר, לרבות משתמשים שרכשו מנוי לאתר, וזאת בהתאם לשיקול הדעת המקצועי הבלעדי של צוות האתר. גולש שרכש מנוי ויוסר מהאתר בהתאם להוראות סעיף זה, יהיה מנוע מהעלאת טענה, ו/או דרישה, ו/או תביעה נגד מפעילי האתר בשל הסרתו. 
   
 7. הגלישה והרישום באתר הוא אישי, על הנרשם באתר (להלן "הנרשם") חל איסור להרשות את השימוש באתר לצד ג' כלשהוא ועל צד ג' חל איסור לגלוש באתר תחת פרטי הנרשם. חל איסור על גולש באתר להמחות, ו/ או להעביר בדרך אחרת את חשבונו באתר לכל אדם, ו/ או גוף שהם, בין אם בישראל, ובין אם מחוצה לה.
   
 8. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות בלבד.
   
 9. השימוש באתר מחייב הקפדה מלאה על הוראות התקנון.
   
 10. אחריות החברה מוגבלת כמפורט בתקנון זה. החברה לא תהיה אחראית לפעולות בין גולשים באתר לבין צדדים שלישיים כלשהם.
   
 11. החברה אינה יכולה לדעת ולוודא מהם מניעי הגולשים באתר. לחברה אין כל אחריות לזהות את הגולשים באתר, ו/או כל אחריות למניעיהם לגלישה באתר. לגולש באתר לא תהיה כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג שהוא נגד החברה בנושא זה.
   
 12. לחברה אין כל אחריות לתוצאות הגלישה באתר, ו/או לשביעות רצון הגולשים באתר מתוצאות הגלישה באתר, לרבות מתוצאות המפגשים בין הגולשים באתר.
   
 13. הגולשים באתר מצהירים בזאת מפורשות שבגלישתם באתר, הם מסכימים שלא תהיה להם כל טענה, ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה וכי לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא והיא לא תישא בכל אחריות לכל נזק בין אם ישיר ובין אם עקיף וכן לא תישא באחריות בכל הוצאה בין אם ישירה ובין אם עקיפה, לרבות שכ"ט בין היתר בנושאים הבאים:
  • אי מציאת בן/בת זוג באתר התואם את דרישותיהם.
  •  הפעלת אלימות מכל זוג שהוא- פיסית, ו/או מילולית בין גולשים באתר.
  • פעילות לא חוקית מכל סוג שהוא שתתבצע ע"י הגולשים באתר במהלך מפגש ביניהם. הגולשים מתבקשים לנקוט בשיקול דעת טרם פגישה עם גולש אחר באתר.
  • פירוק חיי נישואין עקב גלישה באתר.
  • גילוי קשרים שיירקמו בין גולשים באתר ע"י צדדים שלישיים., לרבות בני/בנות זוג של הגולשים, ילדיהם, הוריהם, ו/או כל בן משפחה אחר מקרבה ראשונה, ו/או שניה, ו/או שלישית וכן הלאה.
  • מעקב של חוקרים פרטיים אחרי מפגשים של גולשים באתר.
  • הוצאות משפטיות מכל סוג שהוא שיידרשו לשלם גולשים באתר, כתוצאה מקשר שלהם עם גולשים אחרים באתר.
  • טיפולים זוגיים, ו/או פסיכולוגיים של גולשים באתר.
  • הוצאות רפואיות מכל סוג שהוא של גולשים באתר.
  • שכר דירה של גולשים באתר שיידרשו לעזוב את ביתם מכל סיבה הקשורה גלישה באתר.
  • תשלום עבור הובלת תכולת דירות של גולשים באתר.
  • תלונות במשטרה שתוגשנה ע"י גולשים באתר, נגד גולשים אחרים באתר.
  • התשלום, ו/או כל תמורה אחרת, ו/או מתנה  ככל ויוצעו ע"י גולש באתר לגולש אחר באתר.
  • אמיתות תמונות הגולשים באתר והפרטים הנמסרים באתר ע"י הגולשים.
  • אופי המפגשים בין גולשים באתר, ו/או הנאת הגולשים באתר מהמפגשים עם גולשים אחרים באתר, בין אם הנאה פיסית ובין אם הנאה רגשית, ו/ו כל הנאה אחרת.
    
 14. חל איסור על הפרת זכויות קניין רוחני של החברה, ו/או של כל צד ג' שהוא.
   
 15. לחברה לא תהיה כל אחריות בנסיבות של התנהגות לא ראויה ושימוש לרעה של גולשים באתר. החברה תפעל ככל יכולתה למנוע התנהגות זו.
   
 16. חל איסור על גולשים לבצע את הפעולות הבאות, יודגש שרשימה זו אינה רשימה סגורה ותיתכנה פעולות נוספות שתהיינה אסורות לביצוע ע"י גולשים באתר:
  • התחזות לאדם או לישות כלשהם.
  • מעקב אחר אדם, ו/או הטרדתו בכל צורה שהיא. 
  • אמירה, ו/או רמיזה לפיה מלל, ו/או כל תוכן אחר שייאמר בעל פה ע"י גולש באתר לגולש אחר באתר, מגובה ע"י החברה.
  • שימוש ברובוט, ו/או יישומי סריקה/איתור, ו/או בכל התקן, ו/ או הליך ידני, ו/או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתקה, ו/או לעקיפה בכל צורה שהיא של מבנה הניווט, ו/ או ההצגה של השירות או תכניו.
  • שיבוש, ו/ או הפרעה לשירות או לאתר, ו/או לשרתים, ו/ או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר.
  • פרסום, ו/או משלוח דואר אלקטרוני, ו/או העברה בדרך כל שהיא חומר כלשהוא הכולל וירוסים, ו/ או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשיבוש, ביטול או הגבלה של הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה, ו/או פרסום של אתרי אינטרנט שפעילותם דומה, ו/או זהה לפעילות אתר זה, ו/או פרסום של שירותי זנות, ו/או כל שירות המציע מין מכל סוג שהוא, תמורת תשלום- בין בכסף ובין בשווה כסף, ו/או פרסום של חדרי אירוח, ו/או דירות אירוח, ו/או כל מקום אחר בו מתקיימת פעילות של זנות מכל סוג שהוא.
  • זיוף כותרת עליונה(header) או ביצוע תפעול כלשהוא בסימנים מזהים בכדי להסוות מקור אינפורמציה המועברת באמצעות השירות .
  • עיצוב(frame) ו/או שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות .
  • שימוש ב-- meta tagsאו בקוד תוכנה, ו/ או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו לחברה, ו/או לשירות  ו/או או לאתר.
  • עידוד מידע כוזב, ו/או מטעה, ו/ או מעודד פעילות, ו/ או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, ו/ או עידוד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית, ו/או שיש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
  • תיקון, ו/או התאמה, ו/או העברה ברישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע ריברס אנג'ינירינג, פיענוח, ביצוע דה קומפילציה, ו/ או פירוק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהשירות, ו/או מהתוכנה שבשימוש בשירות או עבור השירות, או מתן אפשרות לאחרים לעשות זאת .
  • בגין ביצוע  כל פעולה מהפעולות המפורטות בסעיפים 14.1-14.10 לעיל, הגולש מתחייב ומסכים לפצות את החברה בסך של 100,000 ₪ ללא הוכחת נזק.
    
 17. החברה אינה יכולה להבטיח שהגולשים באתר הם אכן בני 18, למרות שכל גולש באתר שאינו בן 18, מחויב שלא לגלוש באתר ולעזוב אותו באופן מידי.
   
 18. החברה לא תהיה אחראית בכל אופן לכל תוכן, ו/או התקשרות, ו/או שימוש, ו/ או גישה לאתר על ידי גולשים מתחת לגיל 18.
   
 19. החברה אינה אחראית ואינה נושאת בכל אחריות שהיא מכל סוג שהוא, לרבות לא בגין נזקים ישירם ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר במקרה בו גולשים  אחרים באתר, לרבות גולשים לא מורשים ("האקרים" או "פצחנים" בעברית ) יפרסמו, ו/ או יעבירו חומר פוגע, ו/ או מגונה באתר והחברה לא תישא בכל אחריות לחשיפה של גולשים למידע זה.
   
 20. החברה לא תהיה אחראית בכל אופן שהוא ולא תישא בכל אחריות לרבות לא בגין נזקים ישירים ועקיפים, ו/או הוצאות ישירות ועקיפות שייגרמו לגולש באתר בנסיבות בהן צד ג' כלשהוא יעשה שימוש במידע באתר בכדי לפגוע בגולש באתר.
   
 21. החברה אינה אחראית לשימוש במידע אישי שגולש יפרסם באתר.
   
 22. הגולשים נדרשים לשקול היטב איזה מידע הם בוחרים לפרסם באתר. החברה לא תישא בכל אחריות לתוצאות מסירת המידע באתר והאחריות תחול על הגולש בלבד.
   
 23. החברה לא תהיה אחראית כלפי הגולשים לנזקים ישירים, ו/או עקיפים, לרבות נזקים בשל אובדן בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, ו/ או הפרעות בשירות, הנובעים מהגלישה באתר, ו/או היעדר יכולת להשתמש באתר, גם אם החברה, ו/ או שליחיה, ו/ או נציגיה ידעו, ו/ או שדווח להם על האפשרות לאירוע נזק מעין זה. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אחריות החברה כלפי הגולש בכל עילה שהיא, לא תעלה על הסכום ששולם על ידי הגולש לחברה עבור השירות בתקופת היות הגולש מנוי בשירות .
   
 24. החברה רשאית לשנות את התקנון בכל עת, בהתאם להחלטתה הבלעדית והיא תפרסם כל שינוי באתר. לגולש לא תהיה כל טענה, מכל סוג שהוא נגד החברה בגין שינוי בתקנון ובתנאי שהשינוי פורסם באתר.
   
 25. הגולש באתר מסכים מפורשות בגלישתו באתר שהרישומים המצויים אצל החברה המפעילה את האתר הם רשומה מוסדית כקבוע בפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971, והם יהיו ראיה מוחלטת לנכונות האמור בהם.
   
 26. החברה רשאית לפעול לאכיפת הוראות התקנון ולפעול בנסיבות בהן  יהיה לחברה חשש סביר להפרת התקנון ע"י גולש באתר, ו/או צד ג'.
   
 27. חל איסור מוחלט על גולש באתר להעתיק את התכנים באתר, לרבות העתקה, שכפול, הפצה, פרסום, או כל שימוש באמצעי אחר בתכנים המופיעים באתר.
   
 28. חל איסור מוחלט על פגיעה מכל סוג שהוא בזכויות צדדים שלישיים, ו/או בזכויות גולשים אחר באתר.
   
 29. חל איסור מוחלט על  העתקה, ו/או פרסום תמונות, ו/או פרסום סימנים מסחריים, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה.
   
 30.  במקרה של הפרה כאמור, החברה  רשאית לנקוט בכל הצעדים המשפטיים העומדים לרשותה נגד המפרים והגולש המפר את הזכויות הנ"ל, יישא בכל העלויות ובכל הנזקים בין הישירים ובין העקיפים שייגרמו בשל צעדים אלו, לרבות שכ"ט עו"ד בתוספת מע"מ כדין. הוראות סעיף זה חלות הן על גולשים מזדמנים באתר והן על  גולשים שרכשו מנוי מכל סוג שהוא.
   
 31. יודגש שלחברה לא תהיה כל אחריות במקרה של הפרת זכויות כאמור לעיל והאחריות תחול באופן בלעדי ומלא על המפר.
   
 32. הגולש באתר מתחייב מפורשת למלא באתר פרטים נכונים. יודגש שמסירת פרטים שקריים מהווה עבירה פלילית ולחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא. האחריות היחידה במקרה של מסירת פרטים שקריים תחול על המוסר.
   
 33. הגולשים באתר מתחייבים מפורשות שלא להשתמש בשפה, או בתוכן פוגעניים, בוטים, מגונים, בתוכן מעליב, ו/או משמיץ ו/או בתוכן העשוי להיות  לשון הרע, ו/או להפר הוראת חוק, ובמיוחד חוק הגנת הפרטיות, לרבות אך לא רק: שימוש בשפה לא נאותה, ו/או יחס מבזה, משפיל, אלים ופוגעני כלפי נשים. גולש שלא יקיים את הוראות סעיף זה, החברה תהיה רשאית לדרוש ממנו לפצות אותה באופן מידי, בגין כל דרישה, טענה או פנייה שתופנה אליה מצד שלישי. יודגש למען הסר כל ספק, שהוראות סעיף זה חלות הן על גולשים מזדמנים והן גולשים שרכשו מנוי. בנסיבות של הפרת הוראות סעיף זה, מפעילי האתר יהיו רשאים להסיר את המשתמש מהאתר, לרבות גולשים שרכשו מנוי וזאת לפי שיקול דעת מפעילי האתר וללא התראה מוקדמת. בנסיבות האמורות, גולש שרכש מנוי, יחויב בגין פרק הזמן היחסי עד להסרתו מהאתר והוא יזוכה בגין יתרת הימים שלא נוצלו על ידו.
   
 34. יודגש שבנסיבות של הפרה כאמור לעיל, הגולש יהיה האחראי הבלעדי לתוצאות ההפרה ולחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהוא בגין ההפרה ולגולש לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא נגד החברה והוא יהיה מנוע מלתבוע את החברה בנושא זה.
   
 35. החברה רשאית לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה נגד גולשים שיפרו הוראות כל דין ו/או הוראות התקנון.
   
 36. החברה רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר מפעילת האתר, במקרים הבאים, יודגש שרשימת המקרים אינה רשימה סגורה והחברה רשאית להסיר פרטי גולש מהאתר גם בנסיבות נוספות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי:
  • הגולש  הפר הוראות חוק;
  • הגולש הפר תנאי מתנאי התקנון;
  • הגולש מסר פרטים מוטעים באתר;
  • הגולש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים בחברה, ו/או בצדדים הקשורים לחברה, ו/או בפעילות התקינה של האתר, ו/או של צד ג', ו/או השתמש בשפה שאינה נאותה, ו/או פגע בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בגולש, ו/או גולשים אחרים באתר והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
    
 37. אנו שומרים לעצמנו את הזכות בעת חשד לכרטיס בעייתי על פי הבנתנו ואשר מעורר חשד - לשלוף ממאגר המידע (DB) כל מידע שיכול לעזור לנו בבחינת הכרטיס כולל מעבר וקריאה של התכתבויות בין משתמשים. כמו כן להשתמש במגוון אמצעים טכנולוגיים פנימיים באתר לצורך מעקב תפעול האתר בצורה מכבדת, חוקית ועניינית.
   
 38. החברה מתחייבת לעשות כל שביכולתה לתקינות פעילות האתר. החברה אינה מתחייבת שהגלישה באתר לא תופרע, ו/או תינתן כסדרה ללא הפסקות, ו/או תקלות, כולל תקלות חומרה, תוכנה, קווי תקשורת. החברה לא  תהיה אחראית לתקלות, ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית, ו/או בקווי בזק, ו/או בתשתית הוט. החברה לא תהיה אחראית בין במישרין ובין בעקיפין לכל בעיה טכנית המונעת מהגולש לגלוש באתר, ו/או ליצור קשר עם גולשים אחרים באתר.
   
 39.  הגולש מצהיר מפורשות שהוא מסכים לכך שהשירות באתר ניתן ללא כל מצג, ו/ או התחייבות משתמעת, כמות שהוא .(AS IS). הגולש באתר מצהיר מפורשות שלא תהיה לו כל טענה, ו/או תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
   
 40. פרשנותו ואכיפת התקנון, ו/או כל סכסוך הקשור אליו ישירות, ו/או בעקיפין, יהיו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו ככל שיהיה בכך צורך בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.
   
 41. מנויים בתשלום. מפעילי האתר מאפשרים לגולשים לרכוש מנוי לאתר.
   
 42. קיימים 3 סוגי מנויים לאתר:
 • מנוי לחודש – מחיר מקורי 329 שח לחודש.  מתחדש בסוף התקופה ל 329  לחודש.
 • מנוי ל 3 חודשים – מחיר מקורי 310 שח לחודש. מתחדש בסוף התקופה ל 310  לחודש
 • מנוי ל 6 חודשים – מחיר מקורי 290 שח לחודש. מתחדש בסוף התקופה ל 290  לחודש.
   
 1. המנוי הוא חודשי וניתן לביטול בכל עת. נשלחה הודעת ביטול, המנוי יסתיים בסוף החודש, בו נמסרה הודעת הביטול.
   
 2. ניתן לבטל את המנוי בכל דרך:
 • מייל[email protected] 

 • טלפון -  בימים א' - ה' בשעות 9:00-17:00 - למספר: 054-9575217
   
 • עמוד יצירת קשר באתר - לחץ כאן 
   
 • לנוחיות הגולשים, מוצגות  הוראות חוק הגנת הצרכן בעניין ביטול עסקה של רכישת מנוי לאתר:
 • "ביטול שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג) עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו לפי סעיפים 14א(א) ו-(ב) או 14ג(א) ו-(ב), עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך בחוזה או בשל כל הפרה אחרת של החוזה בידי העוסק –יחזיר העוסק לצרכן בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן דמי ביטול כלשהם;)   קיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לו הנכס ויודיע על כך לעוסק, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
   
 • (ב)  ביטל צרכן חוזה לפי סעיפים 14א(ג), 14ג(ג) או 14ג1(ג), שלא מהטעמים המנויים בסעיף קטן (א) –יחזיר העוסק לצרכן, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הצרכן, יבטל את חיובו של הצרכן בשל העסקה וימסור לו עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא יגבה מהצרכן סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהםקיבל הצרכן את הנכס נושא העסקה או החוזה, יחזירו לעוסק במקום עסקו, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל הצרכן בעקבות עשיית העסקה או החוזה.